12 Temmuz 2024 - Cuma
 
 

K.E.S.K Tüzüğü

KOCAELİ ESKRİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

 MADDE 1-DERNEĞİN ADI:

Kocaeli Eskrim Spor Kulübü Derneği

 

MADDE 2-DERNEĞİ MERKEZİ:

Kocaeli

   KULÜBÜN FORMA RENGİ: Mavi Beyaz

 

MADDE 3-DERNEĞİ AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

            1-Eskrim spor branşını halka sevdirmek, tanıtmak, yaygınlaştırmak, geniş halk kitlelerine spor yapma olanağı sağlamak toplumun ruh sağlığını olumlu yönde geliştirmek.

                2-Derneğin amacına ulaşması için Eskrim branşlarında sporcu yetiştirir, spor bilgisini arttırmak için seminerler düzenler, lokal açar, geziler, konferanslar ve spor yarışmaları düzenleyerek fertlerin topluma intibaklarını ve sosyal gelişmelerini sağlar eskrim branşlarında faaliyet gösterecek spor takımları oluşturur, eskrim müsabakalarına iştirak eder, eskrim müsabakaları tertipler.

           3-Eskrim sporunun engelliler  tarafından tekerlekli sandalye ile yapılabilmesi için gerekli şartları sağlar. Müsabakalara katılır, müsabakalar tertipler. İlgili federasyonlarla gerekli koordineyi sağlar.

 

MADDE 4-DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:

            Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

                Ancak, Türk Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır.

                Yazılı olarak yapılacak olan üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

                Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler.

                Onursal üyelik için bir koşul aranmaz.

MADDE 5- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

            1-Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

                2-Yıllık aidatlarını iki yıl üst üste tebligata rağmen ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır.

 

MADDE 6- ÜYELİK HAKLARI:

            Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 6 ay önceden yazılı olarak müracaat etmek kaydı ile her üye istifa hakkına sahiptir.

                Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

                Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkar veya çıkartılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.

                Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

                Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

                Tüzel kişiler ise tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirileceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

MADDE 7- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ:

              Derneğin zorunlu organları 1- Genel Kurul, 2- Yönetim Kurulu, 3- Denetim Kurulundan oluşur. Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlarda oluşturulabilir, ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

                Dernekler 4721 sayılı medeni kanunun 60ncı maddesinin son fıkrası gereğince derneğin kuruluşu dernek başkanlığına yazılı tebliği tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve organlarını teşekkül eder.

 

MADDE 8- GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI:

1-       Genel kurul dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

2-       Yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

                Olağan genel kurul toplantısı ÜÇ YILDA BİR OCAK ayı içerisinde yapılır. Her ÜÇ yılda bir yapılması zorunludur.

                Yönetim kurulu genel kurulu yazılı istem üzerine bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında üç kişiyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlidir.

 

MADDE 9- ÇAĞRI USULU:

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahiptir üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır.

                Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

                Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı taktirde sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir. Yeniden alınacak olan yönetim kurulu kararı ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine Yazı ile bildirilir.

                Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

                Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

 

 

MADDE 10- TOPLANTININ YETER SAYISI:

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

                İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz

 

MADDE 11- TOPLANTI YERİ:

              Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

MADDE 12- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

            Dernek Genel Kurul Toplantıları kararda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak olan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen üye isim listesindeki adların karşısına imza atılarak, toplantı yerine girerler. Tüzüğün 10. Maddesinde belirtilen çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

                Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve kâtip seçilir.

                Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE 13- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

                Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10’itarafından görüşülmesi istenen maddeler gündeme alınması zorunludur.

MADDE 14- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

            Aşağıda yazılı hususların genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

1-       Dernek organlarının seçimini yapmak.

2-       Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3-       Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası.

4-       Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilen maddelerin kabul edilmesi.

5-       Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6-       Derneğin federasyona katılması ve ayrılması.

7-       Derneğin uluslar arası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması.

8-       Derneğin feshinin görüşülmesi.

9-       Derneğin Şube açılmasına karar verilmesi.

10-   Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

MADDE 15-YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE YETKİLERİ

                            Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

                Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-       Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,

2-      Yönetim Kurulu üyeleri aralarındaki ilk toplantısında bir başkan, Bir başkan yardımcısı,bir sekreter,bir muhasip ve bir üye seçerler.

3-      Genel Kurul kararı ile şube açılmasına yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararını almak.

4-      Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

5-      Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirmek.

6-      31.12 tarihi itibari ile Derneğin bir yıllık göstermiş olduğu faaliyetleri belirten yıllık genel beyannameyi ilk dört ay içerisinde mülki amirliğine vermek.

7-      Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendilerine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

 

MADDE 17- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

            Yönetim kurulu üye sayısı boşalmaları sebebiyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MADDE 18- DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Denetleme kurulu aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve üyelerinin belirler.

                Denetim Kurulu;  derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

                Denetim kurul üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayırların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

MADDE 19- GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

            Dernekler, genel kurulu izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri aynı usule tabidirler.

 

MADDE 20- DERNEĞİN ŞUBESİ:

Derneğin şubesi yoktur.

 

MADDE 21- ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI:

            Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 50 YTL olup, bu miktar genel kurulca azaltılıp veya çoğaltılabilir.

                Dernekten çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

                Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildirler.

 

MADDE 22- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:

                Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları içişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetlenebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirliğinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmi dört saat önce derneklere bildirilir.

 

 

 

 

 

 

MADDE 23- DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelirleri

1- Üye aidatları,

2-Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferanslardan sağlanan gelirler,

3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4-Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun alarak toplanan bağış ve yardımlardan ibarettir.

 

MADDE 24-DEFTER VE KAYITLAR:

            Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 bin YTL yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutabilirler.

                İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutabilirler.

                Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar. Bu defterleri Dernek Müdürlüğü biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya form yapraklı defterler, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

                Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeler için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

 

A)    İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

1-       Üye Kayıt Defteri,

2-       Kara Defteri,

3-       Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri,

4-       İşletme Hesabı Defteri,

5-       Demirbaş Defteri,

6-      Alındı Belgesi Kayıt Defteri

 

 

 

B)    BİLÂNÇO ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

1-       Karar Defteri,

2-       Üye Kayıt Defteri,

3-       Evrak Kayıt Defteri,

4-       Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

5-       Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

MADDE 25- DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ:

            Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsis edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

                Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.

                Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

                Bu belgeler; yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

MADDE 26-ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ:

            Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan Alındı Belgeleri yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı Belgeleri yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı Belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı Belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

                Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alır.

                Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, on beş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

 

MADDE 27- YETKİ BELGESİ

            Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsis edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğrafını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilebilir.

                Dernek adına gelir tahsis edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

                Yetki belgelerin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerinin birinci esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

 

MADDE 28- TAŞINMAZ MAL EDİNME:

            Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alınabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernek edindikleri taşınmazları, tapuya tescilden itibaren bir ay içinde mülki amirliğine bildirmekte yükümlüdür.

 

MADDE 29- TÜZÜK NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

            Genel kurul kararı ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 ünün oyları ile görüşülür. Buna göre;

                  1-Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi,

                   2-Yada genel kurulca toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10 tarafından divan başkanlığına önerge verilerek tüzük değişikliğinin gündeme alınması gerekir. Bu taktirde yönetim kurulu üyelerin hazırlayacağı tüzük değişikliği taslağı görüşülebilir. Karar yeter sayısı toplantıda bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğudur.

 

MADDE 30- DERNEĞİN FESHİ:

            Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 üçünün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi Genel Kurul tarafından 7 gün içerisinde o yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

 

MADDE 31- DERNEĞİN TASFİYESİ:

            Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanmamışsa, yahut Dernek mahkeme kararı ile fesih edilmişse, derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri derneğin kapatıldığı tarihten en fazla üyeye sahip ve amacına en yakın derneğe devir edilir.

 

MADDE 32- DERNEĞİN LOKALİ:

            Dernek lokali 5253 sayılı dernekler Kanununun 26. maddesi gereğince mahallin en büyük Mülki Amirliğine izin alma suretiyle açılır.

                Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Dernek lokalinde içki içilmez, kumar oynanmaz.

 

MADDE 33- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

                Dernek amacını geliştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.Ancak bu borçlanma ,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

 

MADDE 34- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

            Tüzükte belirtilmemiş hususlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri  uygulanır

 

Son eklenen haberler

Kulübümüz hakkında daha geniş bilgi almak için  +90 533 359 64 59 nolu telefonu arayabilirsiniz. 

Antrenman saatleri içersinde çalışmalarımızı izleyebilir, Eskrim Sporunu daha yakından tanıyabilirsiniz
E-Posta adreslerinden bize ulaşabilirsiniz: info@kocaelieskrim.com.tr

Kocaeli Eskrim Kulübü © Her hakkı saklıdır. 2024